DEİK'in çalışma usul ve esasları belirlendi

DEİK, Türkiye'nin yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklarla olan ekonomik, ticari, sınai ve mali ilişkilerini izlemeye, bu tür ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olacak.

- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile iş konseylerinin görev ve yetkileri, teşkilatlanma ve işleyişleri, organları ve bütçeleri, yönetim ve denetimleri ile üyeliğe ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ekonomi Bakanlığının Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, özel sektörün dış ticaret, uluslararası yatırım, hizmetler, müteahhitlik, lojistik başta olmak üzere tüm dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve iş dünyasının ihracatı artırma ve iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla bir platform olarak kurulan DEİK ve bu Kurula bağlı olarak faaliyet gösteren iş konseylerinin çalışma usul ve esasları düzenlendi.

Yeni yapıda mevcut kurucu kuruluşlar devam edecek. Bundan sonra üye olan kurumlar, kurumsal üye olarak devam edecek.

DEİK'e üye olan birlik, meclis, oda, borsa, dernek, vakıf gibi özel sektörü temsil eden kuruluşlar ile üst kuruluşlar, kurumsal üye olacak.

DEİK, Türkiye'nin yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklarla olan ekonomik, ticari, sınai ve mali ilişkilerini izlemeye, bu tür ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olacak. Ülkelerde, İş konseyine bağlı alt İş Konseyleri kurulabilecek.

Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılaşılacak sorun ve engellerin çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve öneriler sunacak. Türkiye'nin ihracatının artırılmasına ve üretim ve ihracata dönük uluslararası yatırımların özendirilmesine yönelik çalışmalar yapacak.

Davet edilmesi halinde görev alanına giren konularda özel sektör platformunu temsilen uluslararası veya hükümetler arası müzakerelere katılacak.

Uluslararası ekonomik ilişkilerdeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak, çeşitli ülkeler, bölgeler, kurumlar ile ilişkilere yönelik, sektörler itibarıyla veya genel ekonomik konularda stratejiler hazırlamak ve bu stratejileri ilgili kurum ve kuruluşlara önerecek.

Türkiye ile yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklar arasında iş olanaklarını araştırmak, mevcut olanakların harekete geçirilmesine ve iş fırsatlarının değerlendirilmesine yardımcı olacak.

Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili girişimlere katkıda bulunmak ve yatırım olanaklarının yurt dışında tanıtımına yönelik etkinlikler yapacak.

Ortak yatırımlara girebilecek veya birlikte üçüncü ülkelerde ortak yatırım yapabilecek yerli veya yabancı girişimcilere, Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yol gösterecek.

Yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklardaki ekonomik ve sektörel gelişmeler, dış ticaret rejimi, yabancı sermaye ve gümrük mevzuatı konularında bilgi derlemek, girişimcilerin bu yöndeki bilgi taleplerini Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde karşılayacak.

Türk dış ticaret rejimi, yabancı sermaye ve gümrük mevzuatındaki değişiklikleri iş konseyleri aracılığı ile yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklardaki muhatap kuruluşlara duyuracak.

Türkiye, yabancı ülkeler veya uluslararası toplulukların dış ekonomik ilişkileri ile ilgili bilgi ve istatistiki verileri toplamak, Yönetim Kurulunca belirlenen şartlarla ilgililerin yararlanmasına açık bilgi bankaları kuracak.

Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerinde başarılı sonuçlar elde etmesini sağlamak üzere yurt içinde veya yurt dışında tanıtım faaliyetlerinde bulunacak.

İkili ekonomik ilişkileri, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda iş konseyleri aracılığıyla yürütecek. Çok taraflı kurum ve kuruluşlarla ilişkileri ve iş konseyi bulunmayan ülkelerle ilgili faaliyetleri Yönetim Kurulunun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde yürütecek. İş konseylerini kurmak ve gerektiğinde sona erdirmek için Bakanlığa öneride bulunacak.

- Yönetim Kurulu 35 üyeden oluşacak

Yönetim Kurulu, biri başkan olmak üzere 35 üyeden oluşacak. İş Konseyleri Başkanları arasından 11, Kurucu Kuruluşlar arasında yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) temsilcilerinden 4, diğer kurucu kuruluş temsilcileri arasından 9, DEİK üyeleri arasından 10 asil, 10 yedek üye olmak üzere toplam 34 asil, 10 yedek üye seçecek.

Yönetim Kurulu Başkanı, Ekonomi Bakanı tarafından belirlenecek ve görevden alınacak. Yönetim Kurulu 4 yıl süreyle görev yapacak. İş Konseyleri Yürütme Kurulları Genel Kurul'da seçilecek.

DEİK Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında en az iki ayda bir toplanacak. Başkanın katılamadığı toplantıya, Dört Ana Kurucu Kuruluşun Başkanlarından Başkanın görevlendireceği birisi başkanlık eder. DEİK Yönetim Kuruluna, Ekonomi Bakanı, Başbakan veya Cumhurbaşkanı gerekli hallerde başkanlık edebilecek.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerinden bazıları şöyle:

"Kurumsal bütünlüğü sağlamak ve gözetmek, kurumsal ilkeleri ve öncelikleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak. Dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine dönük strateji ve politika önerileri hazırlamak. DEİK çalışma programını hazırlamak, Genel Kurula sunmak, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek. İş konseylerini kurmak ve gerektiğinde sona erdirmek için Bakanlığa öneride bulunmak ve ülke iş konseyi aidatlarından, iş konseyleri ortak bütçesi için ayrılacak oranı belirlemek. Genel ve sektörel danışma kurulları oluşturmak, görüşlerini değerlendirmek. İş konseylerine ilişkin bölgesel gruplamayı belirlemek. Yurtiçinde veya yurtdışında temsilcilik açılması konusunda Bakanlığa öneride bulunmak. Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyinde Türk özel sektörünü temsil edecek Yönetim Kurulu Üyesini seçmek."

- İş konseyleri Bakanlık onayıyla kurulacak

İş konseyleri, Yönetim Kurulunun önerisiyle Bakanlık onayıyla kurulacak ve gerektiğinde aynı şekilde sona erdirilecek. Ülke menfaati ve stratejik hedefleri gerektirdiği hallerde, Bakanlık, İş Konseyleri kurmak üzere bu şartları aramayabilecek. İş konseylerinin etkinliğini güçlendirmek amacıyla iki taraflı olarak kurulacak. Bunun mümkün olmaması durumunda, işlevsellik ve ülkenin ekonomik menfaatleri çerçevesinde değerlendirme yapılacak.

DEİK Yönetim Kurulu kararıyla aynı ülke içinde mevcut ülke İş Konseyine bağlı olmak suretiyle birden fazla iş konseyi kurulabilecek. Söz konusu alt iş konseylerinin seçim ve çalışma esasları yönergeyle belirlenecek. İkili yapının dengeli sürdürülebilmesi için karşılıklı olarak her iki konseyde iş dünyasına öncülük edebilecek, iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkileri bulunan birer kişinin eş başkanlık görevini üstlenecek.

Yeni kurulacak iş konseylerinin kurucu yürütme kurulu ve kurucu başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, iş dünyasına ikili ilişkilerde öncülük edebilecek özelliklere sahip ve ilgili ülkede faal kişilerden atanacak. İş konseyleri, ülke bazlı veya sektörel ve özel amaçlı olarak örgütlenecek.

İş Konseyi Genel Kurulu, her yıl ekim ayı sonuna kadar ilgili iş konseyi üyelerinin katılımıyla olağan olarak toplanacak. DEİK Yönetim Kurulu bu tarihi değiştirmeye yetkili olacak.

DEİK, iş imkanlarının yerinden izlenmesinin önem kazandığı durumlarda Yönetim Kurulunun kararı ve Bakanlığın onayıyla yurtiçinde veya yurtdışında temsilcilikler açabilecek.

DEİK organları, başkanlarının daveti üzerine üye tam sayılarının salt çoğunluğu ile toplanacak ve hazır bulunanların salt çoğunluğuyla karar alacak. Oylamalarda eşitlik halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanacak.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar