Vekaletin ve vekalet nedeniyle mali ödemelerin şartları nelerdir?

Bu dosyamızda vekalet görevi ve verilecek aylıklara dair ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

Vekalet müessesesi kamu hizmetlerinin kesintiye uğramaması için öngörülmüş ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da yer almıştır. Kanunun 86. maddesinde "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir." hükmü yer almakta ve devamı fıkrasında ise "Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır." ifadesiyle boş kadrolara ait görevlerin Kurumlarca lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebileceği belirtilmiştir.

Aylıklı vekalette ise; vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı ödenir. Kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir. Ayrıca 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir. Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahalli idarelerde izin şartı aranmaz) ile açıktan vekil atanabilir.

Vekalet Aylığı: Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.

Vekaletin ve vekalet nedeniyle mali ödemelerin şartları:

* Devlet Memurları Kanunu 175. maddesinde kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunlu olduğunu bahsetmiştir. Vekilin asilde aranan tüm şartları -SINAV ŞARTI HARİÇ- taşıması gerekmektedir. Yani asaleten atanmada sınav şartı aranan kadrolarda, vekalet edecek olan memurun bu sınava girebilme hakkının elde edilmiş olması gerekmektedir.

* Vekalet edilecek kadro "memur" kadrosu olması gerekmektedir. Aynı zamanda vekilin de memur olması gerekmektedir (Açıktan vekil olarak görevlendirilenler hariç). Akademik personel, askeri personel, 657 sayılı Kanunda sayılan sözleşmeli personel, işçi, geçici personel vekil olarak atanamaz.

* 657 sayılı Kanunun Devlet memurluğuna atanacaklarda aradığı genel ve özel şartları düzenleyen 48. maddesinde belirtilen şartları, açıktan vekaleten atanacakların da taşıması gerekmektedir.

* Vekaletin asil memuru atamaya yetkili amir tarafından verilmesi gerekmektedir.

* Son olarak Kanunun 174. maddesinde vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılmasının şart olduğu belirtilmiştir.

Vekilin bu şartları aynı anda bir arada taşıması gerekmektedir. Aksi halde vekilin almış olduğu vekalet aylığı ve diğer ödemeler Kurum tarafından geri istenilmekte ve idari yargıda bu konuda bir çok dava bulunmaktadır.

Dolu Kadro - Boş Kadro Ne Demek?

Dolu kadroda, kadronun halen başka bir memur tarafından işgal ediliyor olması halidir. Yani asil kadroda bulunan memurun kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halidir.

Boş kadro ise, kadronun hiçbir memur işgalinde olmamasıdır. Kadroya atama yapılmamış olması, memurun istifa etmesi, ölüm, çekilmiş sayılma halleri, başka bir yere veya kuruma naklen atanma, memurluk görevine son verilme, memurluktan çıkarıma ve emeklilik gibi nedenlerle boşalan veya boş bulunan kadrodur.

BOŞ KADROYA Kurum İçinden, Kurum Dışından ve Açıktan Atamalarda Mali Haklar aşağıdaki gibidir:


DOLU KADROYA Kurum İçinden, Kurum Dışından ve Açıktan Atamalarda Mali Haklar aşağıdaki gibidir:

6245 Sayılı Harcırah Kanununa Göre Vekalette Mali Haklar :

Kurum içi ve kurum dışı vekaletlerde, Harcırah Kanunu hükümlerine göre gidiş-dönüş yol masrafı (Harcırah Kanunu madde 14) ve gündelik (Harcırah Kanunu madde 42) verilir. Yalnız verilen gündelik miktarı Harcırah Kanunu madde 42/a gereğince; bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. Kalan 180 gün için bir ödeme yapılmaz.

Açıktan atamalarda; gidiş-dönüş gündelik ve yol masrafı, vekalet süresince 2/3 vekalet aylığı ödenir. Ayrıca zam ve tazminatlar tam olarak hak kazanılır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar