Temsil tazminatı ödemelerine dair ayrıntılı bilgiler

Temsil tazminatı ödemelerine dair özel dosya.Bu dosyamızda temsil tazminatı ödemelerine dair ayrıntılı bilgilere yer vereceğiz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Makam Tazminatını düzenleyen Ek Madde 26 da şu şekildedir:

"a) Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez.

b) Bu görevlerde (...) makam tazminatını almaya müstehak oldukları tarihten itibaren toplam iki yıl süre ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara yukarıdaki fıkraya göre bulunacak miktarın tamamı (926 sayılı Kanuna tabi profesörlere yarısı) hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine'den tahsil eder.

926 sayılı Kanuna tabi bulunan profesörlere bu maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre ödenecek tazminatın, rütbelerinin karşılığı makam tazminatından az olması halinde, rütbelerinin karşılığı makam tazminatı ödenir."

Söz konusu IV sayılı Cetvelde yer alan ve temsil tazminatı ödenecek personeli gösteren unvanlar aşağıda gösterilmiştir.

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ:

Diğer taraftan: 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile şu hüküm getirilmiştir.

"a) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa göre makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlardan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek olanlara 30 000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere temsil tazminatı ödenir. Temsil tazminatı göstergelerini kadro ve görev unvanı itibariyle farklı olarak belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

b) Temsil tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatına ilişkin hükümler uygulanır.

c) Teşkilat veya özel kanunlarında yer alan hükümlere göre kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli veya kapsam dışı statüde çalışanlara temsil tazminatı ödenmez. Bu tazminata hak kazananlara personel veya teşkilat kanunları veya diğer kanuni düzenlemeler ile kaynağı ne olursa olsun ödenmekte olan döner sermaye katkı payları, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemeleri, fon, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri ödemelerin aylık net tutarları, temsil tazminatının net tutarından mahsup edilir. Ancak mahsup işlemleri, görev tazminatına uygulanan mahsupla ilgili hükümler esas alınarak yürütülür. Benzeri ödemelerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu tazminat her ne şekilde olursa olsun ikramiyelerin veya başka bir ödemenin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

d) Makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam iki yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara temsil tazminatları bulundukları en üst görev esas alınarak ödenir."

Ayrıca 10/03/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Temsil Tazminatının Ödenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci ve 2 maddelerinde,

"Madde 1- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden ekli cetvelde yer alan gösterge rakamları üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı alanlara, hizalarında gösterilen gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Temsil Tazminatı ödenir.

Madde 2- Temsil Tazminatı, Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatına ilişkin hükümler uygulanır." düzenlemesi ve alınan Kararın ekinde aşağıdaki Cetvel yer almıştır.

CETVEL

Bu düzenlemeden sonra Makam tazminat göstergesi 7000 ve daha yukarı olanlar ayrıca temsil tazminat adı altında yeni bir maaş kalemi oluşmuştur.

Ancak, temsil tazminatı alanlardan 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) fıkrasında belirtilen ödemelerden faydalanması halinde temsil tazminatı tutarından mahsup edileceği belirtilmiş, bu husus Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 22/10/2008 tarihli ve 16352 sayılı Ek Ödeme Genelgesinin 11 maddesinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

"11) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrası ile değiştirilen ek 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan düzenleme ile makam, temsil veya görev tazminatından yararlanan personel, söz konusu ek 3 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca ek ödemeden yararlanacak personel kapsamına alınmıştır.

Temsil veya görev tazminatından yararlanan personele yapılan ek ödemeler, 27/1/2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) fıkrası ile 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi ve bu maddeler uyarınca yürürlüğe konulan 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı ve 12/5/2008 tarihli ve 2008/13694 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan hükümler uyarınca mahsup işlemine tabi tutulacaktır. Ancak, mahsup edilecek tutarın temsil veya görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde, temsil veya görev tazminatının %80'i asgari temsil veya görev tazminatı olarak ödenecektir."

Bu nedenle, makam tazminatı ile birlikte temsil tazminatı alıp ayrıca ek tazminat (ek ödeme) alanlar için temsil tazminatının %80 ini alması gerekmektedir.

Bir örnek vermek gerekir ise makam, temsil ve ek tazminat alıyor ise makam ve temsil tazminatı ödemesi aşağıdaki gibi olacaktır. Yani temsil tazminatı 1498,43 TL yerine 1198,74 TL olarak ödenecektir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar