Muhasebe yetkilisi olabilme şartları nelerdir?

Kimler, muhasebe yetkilisi olabilir? Muhasebe yetkilisi olmak için, Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak şartı aranmaktadır. Bu 4 yıllık hizmete hangi süreler dahildir.

Muhasebe yetkilisinin kimler olabileceği, "Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"te belirlenmiştir.

Bu yönetmeliğin 5. maddesi şu şekildedir:

"Sertifika eğitim programları; genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler itibarıyla ayrı ayrı gruplar halinde düzenlenebilir. Bu takdirde muhasebe yetkilisi adayları yalnızca başvuru tarihi itibarıyla görev yaptıkları idare grubu için düzenlenen sertifika eğitim programına katılabilirler. Ancak belde ve nüfusu 25 binin altında olan ilçe belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde muhasebe yetkilisi görevini yapmak için düzenlenecek sertifika eğitim programına genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan adaylar da katılabilir.

Adayların sertifika eğitim programına katılabilmeleri için ayrıca aşağıdaki şartları taşımaları gerekir.

a) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,
b) Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak koşuluyla, bu idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görevlerde ya da daha üst görevlerde bulunmuş olmak,
c) Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil almamış olmak,
ç) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.
Ancak belde ve nüfusu 25 binin altında olan ilçe belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde muhasebe yetkilisi görevini yapmak için sertifika eğitim programına başvuracak adayların ikinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunu olmaları ve kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmaları yeterlidir."

Görüldüğü üzere, sertifika eğitim programına, muhasebe hizmetlerinde en az 4 yıl çalışanlar başvurabilmektedir.

Peki bu 4 yılık süreye, muhasebe hizmetlerinde geçici görevlendirme veya vekaleten çalışılan süreler dahil midir?

Bu konuda açılan bir davada, Danıştay beşinci Dairesi, geçici görevlendirme suretiyle çalışılan sürelerin de "4 yıllık süreye" dahil olduğuna karar vermiştir.

İŞTE DANIŞTAY'IN KARARI

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2014/5852
Karar No : 2015/7115

Temyiz Eden (Davalı) :
Vekili : Av. Fatma Uslu
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Gen. Müd. İlkadım Cd. M Blok Dikmen / ANKAR
Karşı Taraf (Davacı) :
Gökçeada Malmüdürlüğü / ÇANAKKALE
İsteğin Özeti : Bitlis - Mutki Malmüdür Vekili olarak görev yapan davacının, 15.3.2010 - 12.5.2010 tarihleri arasında yapılacak olan Muhasebe Yetkilisi Eğitim Programı'na katılma isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada; davacının, 16.11.2005 - 17.5.2006 tarihleri arasında Sutanbeyli İlçe Malmüdürlüğü'nde muhasebe servisinde geçici görevlendirme ile 6 ay 1 gün görev yaptığı, bu süreninde muhasebe hizmetinde görev yaptığı sürelere eklenmesi halinde mevzuatta aranan en az 4(Dört) yıl çalışmış olma şartını sağlamış olacağı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Ankara 9. İdare Mahkemesi'nce verilen 18.4.2014 günlü, E:2013/1265, K:2014/290 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Düşüncesi : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara 9. İdare Mahkemesi'nce verilen 18/04/2014 günlü, E:2013/1265, K:2014/290 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı İdare üzerinde bırakılmasına, 16/09/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Madde 5 - (Değişik madde: 15/09/2008 - 2008/14247 S.Yön./5. md.)(*)

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar